Thơm, B. V., & Huyên, N. X. (2012). Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(3), 200–210. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1020