Dỹ, N. Địch, Lâm, D. Đình, Hà, V. V., Tấn, N. T., Tuấn, Đặng M., & Quảng, N. M. (2012). Vị thế và dự báo xu thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(2), 122–127. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1010