Túc, N. Đăng, & Hướng, N. V. (2012). Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(2), 114–121. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1009