Hùng, P. V., & Huyên, N. X. (2012). Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(2), 106–113. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1007