Giảng, N. V. (2012). Động Đất ở Haiti. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), 91–93. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1003