Phước, V. L. H., & An, Đặng T. (2012). Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), 87–90. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1002