Dương, N. Đình. (2012). Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), 71–78. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1000