(1)
Phương, N. H.; Quế, B. C.; Xuyên, N. Đình. Khảo sát các vùng nguồn sóng thần Có Khả năng gây Nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 36-47.