(1)
An, P. T.; Phiệt, P. T.; Hoàng, N. V.; Hùng, V. Đình. Phân tích trượt sườn dốc Theo phương pháp Mô hình vật Lý Có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 18-25.