(1)
Nam, T. Đình. Mối Quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng Xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời Và quặng Chì - kẽm ở Ba Xứ. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 311-316.