(1)
Phồn, L. K.; Sơn, N. T.; Nam, N. V.; Tuấn, N. A. Nghiên cứu đặc điểm dị thường Khí phóng Xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn Và đánh Giá mức độ ô nhiễm môi trường Trên một số mỏ quặng chứa chất phóng Xạ. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 299-306.