(1)
Toàn, Đinh V.; Harder, S.; Vũ, P. N.; Bắc, T. V.; Tuyến, Đoàn V.; Phòng, L. H.; Vũ, T. A.; Quang, N. T. H. Kết Quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn Dò sâu Nghiên cứu cấu Trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 289-298.