(1)
Thắng, T. T.; Chính, N. Đức; Ngợi, C. V.; Quýnh, P. V.; Tích, V. V.; Tùng, P. T.; Vượng, N. V. Cơ sở Khoa học Trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 258-264.