(1)
Anh, P. L.; Hòa, T. T.; Anh, T. T.; Phượng, N. T.; Dương, N. Ánh. Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn Trên Cơ sở thành phần Biotit của Chúng. Sci. Earth 2009, 31, 248-257.