(1)
Xuyên, N. Đình; Minh, N. L.; Hùng, N. T. Độ Nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ Và Thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 193-200.