(1)
Vân, T. T.; Lan, H. T.; Trung, L. V. Phương pháp viễn thám nhiệt Trong Nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 168-177.