(1)
Thành, T. T. M.; Minh, N. L. Xác định Cơ cấu chấn Tiêu động đất từ băng Ghi động đất của một trạm Ba thành phần. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 30-34.