(1)
Hùng, H. M.; Thành, N. Q. Về bản chất Và Quy luật phát triển cửa sông Ven biển miền Trung Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2005, 27, 356-364.