(1)
Minh, L. H. Hội nghị của Hội địa từ Và Cao không Quốc Tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005. Vietnam J. Earth Sci. 2005, 27, 287-288.