(1)
Thoa, N. T. K.; Ellwood, B. B.; Phương, T. H.; Lan, L. T. P.; Trưởng, Đoàn N. Kết Quả Nghiên cứu mới về Ranh giới Devon-Carbon tại Nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC. Vietnam J. Earth Sci. 2005, 27, 253-259.