(1)
Thành, T. T. M.; Hùng, P. Q.; Dương, N. Ánh. CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI. Vietnam J. Earth Sci. 2005, 27, 181-196.