(1)
Dũng, L. T.; Anh, P. T. V.; Bản, T. X. CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG. Vietnam J. Earth Sci. 2017, 27, 133-141.