(1)
Anh, P. L.; Hằng, H. V. GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN. Vietnam J. Earth Sci. 2017, 27, 115-122.