(1)
Chấn, L. T.; Ninh, T. N.; Nhung, H.; Tứ, N. H.; Phượng, Đào T.; Vân, T. T. PHỔ DẠNG SỐNG CỦA HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ. Vietnam J. Earth Sci. 2017, 27, 94-96.