(1)
Hậu, Đỗ V.; Vũ, P. N.; Giang, L. T. L. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG. Sci. Earth 2017, 27, 72-77.