(1)
Bách, L. D.; Nghi, T.; Thắng, N. G. VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. 2017, 27, 55-59.