(1)
Cư, N. V.; Sơn, N. T. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA. TCCKHVTD 2017, 27, 41-47.