(1)
Lưu, L. V.; Huy, L. V.; Thành, P. X.; Sơn, H. H. PROFIN THẲNG ĐỨNG CỦA TỐC ĐỘ GIÓ TRONG LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT VÀO THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP, TẠI PHƯỚC HÒA, BÌNH ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG. TCCKHVTD 2017, 27, 27-31.