(1)
Tô, T. Đình; Hải, V. Q. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004). Vietnam J. Earth Sci. 2017, 27, 6-13.