(1)
Trái Đất, T. chí C. K. học về. Tổng mục lục năm 2011. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 33.