(1)
Dương, N. Ánh; KIMATA, F.; Tô, T. Đình; Xuyên, N. Đình; Nguyên, P. Đình; Hải, V. Q.; Công, D. C. ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 33, 690-694.