(1)
Lan, T. T.; Minh, L. H. BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN CỦA NỒNG ĐỘ ĐIỆN TỬ TỔNG CỘNG VÀ NHẤP NHÁY ĐIỆN LY THEO SỐ LIỆU GPS LIÊN TỤC Ở VIỆT NAM. Sci. Earth 2012, 33, 681-689.