(1)
Thành, N. T.; Lân, N. H.; Phách, P. V.; Toán, D. V.; Dũng, B. V.; UNVERRICHT, D. XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 33, 607-615.