(1)
Tuyến, Đoàn V.; Canh, N. V. KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 33, 549-553.