(1)
Tư, T. V.; Đức, Đào M.; Lan, T. L. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 33, 480-492.