(1)
Hướng, N. V.; Trịnh, P. T.; Đang, H. N. TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 33, 457-464.