(1)
Trịnh, P. T.; Hướng, N. V.; Liêm, N. V.; Tô, T. Đình; Hải, V. Q.; Vinh, H. Q.; Thơm, B. V.; Xuyên, N. Q.; Thuận, N. V.; Thảo, B. T. KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 33, 443-456.