(1)
Thiên, Đỗ Q.; Lý, N. Đức. Commentary of Landslide Disaster Along Ho Chi Minh Road from Quang Binh to Thua Thien. Vietnam J. Earth Sci. 2014, 35, 230-240.