(1)
Dung, P. T.; Hòa, T. T.; Anh, T. T.; Phượng, N. T.; Ý, N. V.; Hằng, H. T. V.; Thương, V. T.; Ly, V. H. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 423-435.