(1)
Anh, T. T.; I.V., G.; Hòa, T. T.; P.A., N.; Dung, P. T.; Niên, B. Ấn; Cẩn, P. N. ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 393-408.