(1)
Bình, B. T. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 377-385.