(1)
Công, L. V.; Sáo, N. T.; Thành, N. T.; Thành, N. Q. MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI VỆT DẦU TRÊN BIỂN ĐÔNG BẰNG MÔ HÌNH TOÁN. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 360-368.