(1)
Phương, N. H. ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 337-346.