(1)
Thuyết, N. T. M.; Nhung, N. T.; Khôi, N. N. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÌNH CỦA CORINDON ĐĂK TÔN. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 315-321.