(1)
Thành, T. T. M.; Xuyên, N. Đình; Xuyên, N. Đình; Dương, N. V.; Dương, N. V.; Minh, N. L.; Minh, N. L. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 209-219.