(1)
Duẩn, N. B.; Hải, Đặng T.; Minh, V. Đức; Hiên, L. T. T. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ KHU VỰC CẦU MÓNG SẾN, TỈNH LÀO CAI. TCCKHVTD 2011, 33, 164-174.