(1)
Trọng, C. Đình; Triều, C. Đình; Vinh, N. Đức. ỨNG DỤNG MẠNG NƠROL TRONG DỰ BÁO ĐỘ LỚN (MAGNITUDE) ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 151-163.