(1)
Cường, L. V. A.; Vấn, N. T.; Giảng, N. V.; Trung, Đặng H.; Triết, V. M. NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 142-150.