(1)
Tuyến, Đoàn V.; Toàn, Đinh V. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 119-125.