(1)
Tân, M. T.; Tỵ, P. V.; Bát, Đặng V.; Bách, L. D.; Biểu, N.; Nghi, T.; Dung, L. V. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 109-118.